29th Jeeyar

His Holiness Srimath paramahamsa ithyAdhi pattarpirAn rAmAnuja Jeeyar

thirunakshathram: chithirai, bharaNi
thIrtham: aippasi, shukla paksha sapthami
pUrvAshrama thirunAmam: srI u.ve. sundararaja iyengar swamy
thiruvavathAram (birth) year: 1921
pattam (crowning of AchArya sthAnam): 1989
AchAryan thiruvadi prApthi: 10-11-1994

thanian:
srImath chatAri yathirAja padhAbhja brungham
saumyOpayanthru gaganAdhri munIndhra bhaktham
thrayyanthayukma vichathIkaraNa pravINam
srI bhattanAtha munivaryam aham bhajAmi

vAzhi thirunAmam:
annavayal chUzh kurugUr avathariththOn vAzhiyE
aNiyarangan thiruvadiyai agaththu vaippOn vAzhiyE
chennimichaik kaliyanadi chErththuyvOn vAzhiyE
chiththirayil bharaNi nannAL chegaththuthiththOn vAzhiyE
thannigaril varamangaith thalaththuraivOn vAzhiyE
chatagOpa mAmunivan thAL paNivOn vAzhiyE
pannariya thamizh maRaigaL pagaravallOn vAzhiyE
pattarpirAn mAmunivan padhamalargaL vAzhiyE

chIr:
vAzhi pattarpirAn mAmunivan thALiraNdum
vAzhi avan mukkOlum moymbhuyamum - vAzhiyE
vaN chatagOpa muni innnaruLAl mARan than
thaNtamizh Iduraikkum chIr

charama slOkam:
abhdhEsmin bhavanAmakE dhinamanau prApthE thulAmchOpanE
nakshathrE chravaNau dhinE churagurO:  pakshE vaLarkshE thithau
sapthamyAm svagurO: padhAbhja yugaLam srIvishNu chiththAhvaya:
srIvANAchala yOgirAt parapadham dhyAyanprabhEthE mudhA

 

 

More pictures: https://picasaweb.google.com/107723698299182214927/PattarpirAnJIyarSwamyVAnamAmalai29thPattamYAthrai

Last Updated on 07 September 2014