You are here: News thai amAvAsyai - thiruvallikkENi/srIperumbUthUr
LATEST NEWS: Website Revamp  . . . (read more)
LATEST NEWS: Join facebook group . . . (read more)
LATEST NEWS: Join our mailing group . . . (read more)

 

 

thai amAvAsyai - thiruvallikkENi/srIperumbUthUr

thai amAvAsyai - thiruvallikkENi/srIperumbUthUr - http://sriperumbuthur.blogspot.in/2014/01/january-2014-week-5.html

srI:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:
srI vAnAchala mahAmunayE nama:

Morning session at thiruvallikkENi srI vAnamAmalai mutt - chinna rAmAnuja jIyar (27th pattam) swamy thIrtham. Evening session at srIperumbUthUr - amAvAsyai puRapppAdu for Adhi kEsava perumAL and nAchiyArs . Please view pictures and narration at http://sriperumbuthur.blogspot.in/2014/01/january-2014-week-5.html

adiyen sarathy ramanuja dasan

http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
http://ponnadi.blogspot.com
http://guruparamparai.wordpress.com
http://sriperumbuthur.blogspot.com