You are here: Blog Articles Contributed archAvathAra anubhavam - thirumangai AzhwAr anubhavam
LATEST NEWS: Website Revamp  . . . (read more)
LATEST NEWS: Join facebook group . . . (read more)
LATEST NEWS: Join our mailing group . . . (read more)

 

 

archAvathAra anubhavam - thirumangai AzhwAr anubhavam

archAvathAra anubhavam - thirumangai AzhwAr anubhavam by Sarathy Thothathri

sri:
srimathE rAmAnujAya nama:
srimadh varavaramunayE nama:
sri vAnAchala mahAmunayE nama:

Dear srivaishnavas
Please read thirumangai AzhwAr's archAvathAra anubhavam at http://ponnadi.blogspot.in/2012/10/archavathara-anubhavam-thirumangai.html.

adiyen sarathy ramanuja dasan